Thursday 22 March 2018

sun

Lighten up…with ILLOSTRA

[vimeo]http://vimeo.com/35244686[/vimeo]

 

[vimeo]http://vimeo.com/35245608[/vimeo]

 

[vimeo]http://vimeo.com/35251956[/vimeo]

 

[vimeo]http://vimeo.com/35304407[/vimeo]

 • Josette

  Illostra is Malta’s ‘striscia la notozia’ – I love watching it! My comment re guys wearing their trousers hanging down so low is that it is so unsexy! One of the nice things in a man’s body is a perky ‘gluteus maximum’. This fashion makes bottoms look flat!

 • Joe

  I think it is better than striscia la notozia because they do not have those ‘ragazze velline’. They are only there to pump up the ratigs for when the program is mediocre. Instead illostra have the sparkling Larissa who is more than just a pretty face!

 • VINCENT BUSUTTIL

  Hi Josianne, Jien insegwi il programm tieghek regolari u nixtieq nghidlek prosit to kif tmexxu il programm. Nixieq nuri IL prekupazjoni tieghi minhabba IL fatt li tifel tieghi jattendi l- skola primarja ta’ santa klara gewwa haz – zabbar. Tfal li jattendu din l- skola mhux qiedin jithallew johorgu kuljum jikreaw ruhom fil bitha fil hin tal break u minflok qiedin jitthallew fl klassi ghal sitt sieghat shah bl skuza li l- bitha ma hemmx spazzju biz-zejjed ghal tfal li jattendu. Bhal issa qieda tithadem sistema ta rouster fejn it tfal jitallew jinzlu darba fil gimgha (meta jmisshom). Dan mhux accetabbli!! Qiedin fl- 2012. Fejn importanti li kullhadd jenfasizza fuq li tfal jkunu attivi.

  Ghalhekk ghaddejt suggeriment lil skola . Pass IL boghod hemm IL gnien ( kemm taqsam IL bankina). B’hekk tfal jistaw jitqassmu. Rouster tibqa – imma minflok jistaw johorgu mil klassi jilghabu. B’hekk IL gnien jista jigi utillizat mil skola ghal waqt IL break. Ma nahsibx li ghandkom issibu problema sabiex jimplementawha. Naf fis sgur li fisikament u mentalment ser taghmillhom tajjeb tfal. Nispera li tilqaw IL suggeriment tieghi u tinvestiga il kas. Jien lest li niltaqa maghkom u nispjegalkom u nurikom fl dettal imma fl istess hin nixtieq nibqa anonimu minhabba li ma nixtieq li l- pressure li qied naghmel jidher ikrah it tifel. Jien baghat e-mail (minghajr ma tajt ismi) imma l- skola ma hadietx azzjoni. Issa sena skolastika ila 6 xhur u nahseb li kellhu isir xi haga.

  Nirringrazjak bil quddiem

  Dejjem Tieghek

  Vincent
  Genitur inkwetat.

  • Grazzi Vincent, pero mhux jien naghmlu dan il-programm..pero, jien ha nghaddi l-kummenti tieghek lill-producers.

Powered by